Liječenje karcinoma testisa

Karcinom testisa je rak koji se formira u ćelijama testisa. Većina karcinoma testisa počinje u ćelijama koje stvaraju spermu (poznate i kao zametne ćelije) – ovi karcinomi su poznati kao tumori zametnih ćelija. Postoje dva glavna tipa karcinoma testisa, seminom i neseminom, od kojih svaki čini otprilike polovinu karcinoma testisa

Izbor terapijske metode

Tretman i seminoma i neseminoma zavisi od stadija bolesti.

Seminom stadij I

Terapija izbora je hirurgija – orhidektomija. nakon čega slijede redovne kontrole. Za pacijente koji insistiraju na agresivnijem pristupu liječenje preporučuje se 1-2 ciklusa monokemoterapije (MKT) Carboplatin ili adjuvantna radioterapija ukoliko nisu kandidat za kemoterapiju.

Seminom stadij II

Terapija izbora je hirurgija – orhidektomija, nakon čega dalje liječenje zavisi od proširenosti bolesti na retroperitonealne limfne čvorove.

Stadij IIA

Zahvaćeni limfni čvorovi manji od 2cm - indicirana je radioterapija.

Stadij IIB i IIC

Limfni čvorovi veći od 2cm - indicirana je kemoterapija bazirana na Cisplatinu i to 2-3 ciklusa PEB protokol (Cisplatin, Bleomicin i Etopozid) ili 2-3 ciklusa PE protokol (Cisplatin i Etopozid)

Neseminom stadij IA i IB

Terapija izbora je hirurgija – orhidektomija

Dalji tretman zavisi od sljedećih riziko faktora:

 • limfovaskularna invazija,
 • dominantnost embrionalne komponente i
 • stadija T3 ili T4 primarnog tumora.

Za pacijente niskog rizika preporuka je aktivno praćenje.

Za pacijente visokog rizika opcije su retroperitonealna limfadenektomija i/ili kemoterapija (1-2 ciklusa PEB protokol).

Za pacijente koji ne zahtijevaju tretman, preporuka je aktivno praćenje.

Stadij IS

Karakterišu povišeni tumor markeri bez radiološki vidljive bolesti nakon orhidektomije.

Neseminom stadij II

Terapija izbora je hirurgija – orhidektomija nakon čega dalje liječenje zavisi od proširenosti bolesti na retroperitonealne limfne čvorove.

Klinički stadij IIA

Zahvaćeni limfni čvorovi su 2 cm ili manji sa referentnim vrijednostima tumor markera, preporuka je retroperitonealna limfadenektomija.

Klinički stadij IIB i IIC

Zahvaćeni limfni čvorovi 2cm i veći sa povišenim vrijednostima tumor markera, preporuka je tri ciklusa po PEB protokolu ili četiri ciklusa po PE protokolu.

Prikazana je ilustracija muške anatomije, sa naglaskom na karlični dio gdje se nalaze testisi te 
				 ilustracija Stadija jedan karcinoma testisa kod kojeg je karcinom ograničen na testis ili testise. 
				 Ova ilustracija ima za cilj da pruži vizuelni prikaz raka testisa stadija jedan u obrazovne svrhe 
				 i pomoći u razumijevanju lokacije i potencijalnog uticaja tumora kod muškaraca na tijelo. Prikazana je ilustracija muške anatomije, sa naglaskom na karlični dio gdje se nalaze testisi te 
				 ilustracija Stadija dva karcinoma testisa kod kojeg se karcinom proširio i u lokalne limfne čvorove.
				 Ova ilustracija ima za cilj da pruži vizuelni prikaz raka testisa stadija dva u obrazovne svrhe 
				 i pomoći u razumijevanju lokacije i potencijalnog utjecaja tumora kod muškaraca na tijelo

Patološki stadij

Sa PHD potvrđenim pozitivnim retroperitonelanim limfnim čvorovima. Za pacijente sa brojem metastatski izmijenjenim limfnim čvorovima manjim od 4 i veličinom 2cm ili manjom preporuka je praćenje. Za pacijente u kojih je broj metastatski izmijenjenih limfnih čvorova veći od četiri i veličinom više od 2 cm indicirana su dva ciklusa po PEB protokolu.

Prikazana je ilustracija muške anatomije, sa naglaskom na karlični dio gdje se nalaze testisi 
				 te ilustracija Stadija tri karcinoma testisa kod kojeg se karcinom proširio u lokalne limfne čvorove, 
				 kao i u druge organe putem udaljenih metastaza, najčešće jetru, bubrege i pluća. 
				 Ova ilustracija ima za cilj da pruži vizuelni prikaz raka testisa stadija dva u obrazovne svrhe 
				 i pomoći u razumijevanju lokacije i potencijalnog utjecaja tumora kod muškaraca na tijelo.

Uznapredovala bolest - Stadij III

Tok liječenja je isti i za seminom i za neseminom u zavisnosti kojoj progonstičkoj grupi pripadaju. Za seminom postoji srednja i dobra prognostička grupa, dok za neseminom loša, srednja i dobra prognostička grupa. Pacijenti dobre prognostičke grupe liječe se s tri ciklusa PEB ili četiri ciklusa EP, a oni srednje prognostičke grupe, znači oni koji imaju ne-plućne visceralne metastaze (jetra, kosti, mozak), liječe se s 4 ciklusa PEB.

Kod seminoma, za razliku od neseminoma, rezidualna bolest se obično ne resecira.

Nakon liječenja kemoterapijom, ako prema CT nalazu nije ostalo rezidualne bolesti ili je ona 3 cm i manja uz normalne tumorske markere - preporučuje se praćenje.

Ako je rezidualna bolest veća od 3cm uz normalne tumorske markere, preporučuje se učiniti PET sken najmanje 6 sedmica po završetku KT. Ako je PET sken negativan preporučuje se praćenje. Ako je PET sken pozitivan što pokazuje prisutnost rezidualne aktivne bolesti, preporučje se resekcija rezidualne bolesti kod seminoma, odnosno retroperitonealna limfadenektomija/resekcija rezidualne bolesti kod neseminoma ili druga linija kemoterapije.

Kod bolesnika srednje prognostičke grupe (stadij IIIB) preporučuju se četiri ciklusa PEB kemoterapije. Stopa izlječenja je oko 70%.

Kod bolesnika loše prognostičke grupe (stadij IIIC) standardno liječenje je četiri ciklusa PEB kemoterapije. Jednaku učinkovitost, ali veću mijelotoksičnost ima i liječenje s četiri ciklusa PEI (VIP) kemoterapije (Cisplatin, Etopozid i Ifosfamid).

Ova ilustracija prikazuje pacijenta koji prima kemoterapiju. Pacijent se nalazi u stolici sa kapanjem
       povezan sa njihovom rukom. Medicinski radnik stoji pored pacijenta i prati njegovo liječenje.
       Ilustracija takođe može prikazati drugu medicinsku opremu, kao što je pumpa za hemoterapiju ili vrećica za infuziju.
       Hemoterapija je tretman za rak koji koristi moćne lijekove za ubijanje stanica raka.
       Dok kemoterapija može biti efikasna u liječenju raka, može uzrokovati i nuspojave kao što su mučnina, gubitak kose,
       i umor. Pacijenti koji primaju kemoterapiju možda će morati proći više sesija liječenja u periodu od nekoliko
       nedeljama ili mesecima, u zavisnosti od vrste i stadijuma raka.

Metastatska bolest

Nakon kemoterapije i normalizacije tumorskih markera, nastoji se hirurški odstraniti sva rezidualna bolest. Kod kompletnog odgovora nakon kemoterapije, što znači rezidualna bolest 1cm i manje, tumorski markeri normalnih vrijednosti, u Europi se preporučuje praćenje, dok National Comprehensive Cancer Network (NCCN) preporučuje jednako praćenje i retro peritonealnu resekciju limfnih čvorova (RPLND).

Bolesnicima s relapsom bolesti ili onima koji ne odgovore na prvu liniju kemoterapije, danas se može ponuditi:

 1. druga linija konvencionalne kemoterapije na bazi cisplatine, ili
 2. visokodozna kemoterapija uz autotransplantaciju perifernim matičnim stanicama
Ova ilustracija prikazuje pacijenta koji je podvrgnut radioterapiji. Pacijent leži na stolu sa a
       velika mašina postavljena preko njihovog tela. Mašina emituje zračenje da cilja i ubije ćelije raka u
       zahvaćeno područje. Medicinski radnici mogu biti prisutni u prostoriji, nadgledajući pacijenta i zračenje
       oprema. Terapija zračenjem je uobičajen tretman za rak koji koristi visokoenergetsko zračenje za smanjenje tumora
       i uništavaju ćelije raka. Ovisno o vrsti i stadijumu raka, pacijenti mogu dobiti terapiju zračenjem kao
       njihov primarni tretman ili u kombinaciji s drugim tretmanima kao što su operacija ili kemoterapija.
       Nuspojave terapije zračenjem mogu uključivati umor, iritaciju kože i oštećenje obližnjih zdravih tkiva,
       ali ove nuspojave su obično privremene i nestaju nakon završetka liječenja.